Hlavná stránkaŽivotné prostredieŽeny a muži inak spôsobujú aj riešia klimatickú zmenu

Ženy a muži inak spôsobujú aj riešia klimatickú zmenu

Rodové symboly (jscreationzs, Freedigitalphotos)

(13.04.2012)

Nová štúdia jasne naznačuje, že zohľadňovanie rozdielov medzi ženami a mužmi je dôležitým aspektom pri tvorbe nástrojov klimatickej politiky. Ženy odlišne a v menšej miere prispievajú k tvorbe emisií. Rodovo neutrálne nie sú ani dôsledky klimatickej zmeny a prijímané opatrenia.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) dokončuje analýzu, ktorá zdôrazňuje potrebu zohľadňovať aspekt rodu v efektívnom boji s klimatickou zmenou. V spolupráci s dánskym predsedníctvom v Rade EÚ, Európskou komisiou a Skupinou pre rodovú rovnosť na vysokej úrovni inštitút, ktorý vypracoval  štúdiu  o implementácii cieľa K Pekinskej akčnej platformy (BPfA; viď. Pozadie) v krajinách EÚ, ktorá sa zameriava na súvislosti medzi rodovou nerovnosťou a klimatickou zmenou.

EÚ prijala integrovaný prístup ku klimatickej a energetickej politike a hrá vedúcu rolu v posilňovaní globálnych snáh na ochranu klímy. Prebiehajúce geofyzikálne zmeny majú aj svoje socioekonomické dopady, napríklad na ľudské zdravie a mnohé ekonomické aktivity ako je poľnohospodárstvo či turistika.

Pozadie

Pripojením sa k Pekinskej akčnej platforme (BPfA), ktorá je výsledkom 4. Svetovej konferencie žien v roku 1995, vlády všetkých 27 členských štátov Európskej únie oficiálne uznali svoju zodpovednosť za implementáciu BPfA. Zaviazali sa monitorovať a podávať správy o pokroku v každej identifikovanej oblasti týkajúcej sa ženských práv a zlepšenia postavenia žien a dievčat na celom svete. Delegátky a delegáti v Pekingu identifikovali 12 problémových oblastí, v ktorých by malo nastať zlepšenie a vypracovali ku každej z nich plán konkrétnych krokov, ktoré vlády majú podniknú.

Takzvaná sekcia K platformy je zameraná na ženy a životné prostredie, pričom je rozdelený na tri strategické ciele:

  • Aktívne zapojiť ženy do vytvárania rozhodnutí v environmentálnej oblasti na všetkých úrovniach;
  • Integrovať rodové otázky a perspektívy do politík a programov pre udržateľný rozvoj;
  • Posilniť alebo zaviesť mechanizmy na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni pre hodnotenie vplyvov rozvojových a environmentálnych politík na ženy.

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) slúži na podporu činností vlád členských štátov a inštitúcií EÚ (najmä Komisie) v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi. Zbiera a analyzuje údaje o otázkach rodovej rovnosti, vypracováva metodické nástroje na pomoc pri začleňovaní otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky, slúži na výmenu osvedčených postupov a komunikácie medzi zainteresovanými stranami a na zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach rodovej rovnosti.

Myšlienka na jeho založenie sa datuje do roku 1995, avšak funguje od mája 2007 na základe nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ číslo 1922/2006. Sídlo má vo Vilniuse a pre rozpočtové obdobie 2007-2013 má vyčlenené financie v objeme 52,5 milióna eur.

Medzi ženami a mužmi existujú najmä pod vplyvom prisudzovaných rodových úloh, mocenských vzťahov, štruktúry príjmov a majetku značné odchýlky v zraniteľnosti na klimatickú zmenu i spôsoby prispievania k emisiám škodlivých skleníkových plynov. Zohľadnením rodového aspektu možno zvýšiť účinnosť nástrojov a opatrení prijímaných na všetkých úrovniach politického rozhodovania - medzinárodnej, európskej, štátnej i regionálnej – ale tiež pri stratégiách ich realizácie v súkromnom sektore, napríklad pri opatrenia energetickej efektívnosti či diverzifikácie nízkoemisných zdrojov energie.

Energetika - doprava – rod

EIGE sa vo svojej štúdii zameral najmä na dve odvetvia ekonomickej aktivity, ktoré najviac prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. Sektory energetiky a dopravy boli v roku 2010 zodpovedné za približne 80 % emisií skleníkových plynov, preto sú kľúčom pre riešenie aj prevenciu klimatickej zmeny. Popri spaľovaní fosílnych palív a ďalších energeticky súvisiacich priemyselných aktivít sú ďalšími veľkými emitentmi skleníkových plynov poľnohospodárstvo a odpadové hospodárstvo.

Únia zároveň presadzuje prístup gender mainstreamingu, teda uplatňovanie rodového hľadiska aktérmi zapojenými do rozhodovacích procesov vo svojich opatreniach a aktivitách, čiže aj pri environmentálnych programoch na všetkých úrovniach a vo všetkých fázach tvorby politík.

EIGE vo svojej analýze upozorňuje, že následkom extrémnych klimatických udalostí a pri zotavovaní sa z týchto stresujúcich skúseností sa u žien zaznamenáva vyšší počet úmrtí. Ekonomické nerovnosti znamenajú odlišnú kapacitu žien a mužov na adaptáciu. Vzhľadom na priemerné nižšie platy a menší majetok sú obzvlášť slobodné matky a staršie ženy v nevýhode keď sa vyžaduje prijímanie drahých adaptačných opatrení. Dodatočné bremeno, ktoré prináša negatívny vplyv zmeny klímy na zdravie ľudí, môže pre ženy, ktoré vo väčšej miere vykonávajú starostlivosť o blízkych, ale i vo forme povolania, znamenať ešte viac povinností.

Prehliadané nízkoemisné prístupy

Ženy v EÚ zároveň inak prispievajú k emisiám oxidu uhličitého, čo vyplýva opäť zo zavedených rodových úloh, identít, chovania a spotrebiteľských vzorcov. Aj na základe malého množstva dostupných dát možno skonštatovať, že ženy produkujú v priemere menej emisií, čo platí najmä pri doprave. Viaceré štúdie potvrdzujú, že ženy a muži majú odlišné vzorce prepravy. V prípade stravovania takisto ženy konzumujú menšie množstvo mäsa. Chovanie poľnohospodárskych zvierat pritom vedie k značným emisiám, najmú metánu, ktorý je asi 20-krát účinnejším skleníkovým plynom než CO2.

Ženy sú si tiež viac vedomé environmentálnych a zdravotných otázok a sú ochotnejšie zmeniť svoje chovanie pod vplyvom environmentálnych tlakov, znížiť napríklad používanie osobnej cestnej dopravy. Ako potvrdil aj nedávny Eurobarometer Eurobarometer je séria prieskumov verejnej mienky, ktoré zadáva sekcia Analýz verejnej mienky Európskej komisie od roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk »ženy sa vo všeobecnosti viac zaoberajú vplyvom zmeny klímy a spôsobmi ju riešiť. (EurActiv, Opens external link in new window11.10.2011) V diskusii o jadrovej energetike sú náchylnejšie k jej odmietaniu. Muži zase vkladajú väčšiu dôveru do technologickejších riešení klimatickej zmeny.

Výskumy tiež potvrdzujú, že na možnosti dostupné mužom a ženám prejsť na nízkouhlíkový životný štýl má veľký vplyv vzdelanie, rodové role, rozdelenie práce v domácnosti a príjem. Napríklad tým, že ženy trávia v priemere viac času vnútri budov, najmä vplyvom starostlivosti o blízkych a domácnosť, sú vo väčšej miere závislé na vykurovaní a chladení týchto priestorov. Vzhľadom na nižšie príjmy tiež vo väčšom využívajú verejnú dopravu, viac im hrozí energetická chudoba a majú menej príležitostí investovať do nízkoemisných riešení ako je vyššia energetická účinnosť a obnoviteľné zdroje energie. O týchto alternatívach sú navyše aj menej dôkladne informované.

Všetky tieto rodové aspekty a variácie je potrebné vziať do úvahy pri tvorbe a implementácii klimatických, energetických a environmentálnych stratégií a nástrojov. Aj napriek povinnosti uplatňovať rodové hľadisko vo všetkých politikách EÚ a jej členských krajín sa v prípade opatrení týkajúcich sa energetických a klimatických odvetví na rodovú dimenziu často zabúda, čo môže znížiť účinnosť prijímaných opatrení a reakcií zo strany cieľových skupín. Ani v Národnej správe SR o implementácii Pekingskej Akčnej platformy, ktorá sa pre OSN vypracováva v 15-ročných intervaloch sa oblasť životného prostredia vôbec nespomína.

Štúdiu zverejnení EIGE do konca dánskeho predsedníctva. Prvé zistenia prezentoval exkluzívne na stretnutí s novinármi v Kodani v dňoch 10.-11. apríla.

SPONZORI

NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Maroš Šefčovič (20.11.2015)

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je vyjadrením strategického cieľa posilniť európsku energetickú politiku na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto hovoríme o "únii" a nielen o jednej z európskych politík.

Kalendár

16.12.2015 - 16.12.2015 Rada pre životné prostredie

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235