Hlavná stránkaŽivotné prostredieÚnia môže odpad premeniť na zlato

Únia môže odpad premeniť na zlato

Preplnené koše (thephotoholic; freedigitalphotos

(16.04.2012)

Zatiaľ čo šesť členských štátov v súčasnosti takmer vôbec neskládkuje a recyklujú až 70 % svojho odpadu, v iných krajinách končia na skládke viac ako tri štvrtiny odpadu. V druhej nelichotivej skupine je aj Slovensko. Ako teda premeniť odpad na hospodársky zdroj?

Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »v pondelok (16.4.) publikovala novú správu, kde upozornila, že cestou pre premenu odpadu z problému na zdroj je kombinácia hospodárskych nástrojov. Najúčinnejšími z nich je kombinácia zdanenia, zákazu skládkovania a spaľovania odpadov, schémy zodpovednosti výrobcov a platby za konkrétne množstvá odpadov.

Ak chce EÚ splniť ciele, ktoré podporili predstavitelia členských krajín v rámci Opens external link in new windowplánu efektívneho využívania zdrojov, bude potrebné tieto prostriedky vo väčšej miere zaviesť vo všetkých krajinách Únie. Len tak je možné dosiahnuť cieľ nulového skládkovania, maximalizovať recykláciu a opätovné používanie výrobkov a obmedziť energetické zhodnocovanie na nerecyklovateľný odpad.

„Odpad je príliš hodnotný na to, aby sme ho jednoducho vyhodili, a správnym prístupom k nemu môžeme túto hodnotu vložiť späť do ekonomiky,“ zdôraznil komisár EÚ pre životné prostredie Janez Potočnik Komisár pre vedu a výskum (2004 - 2009)viac na www.EuropskaUnia.sk » Dodal, že v súčasnosti už šesť členských štátov takmer vôbec neskládkuje a naopak vo vysokej miere využíva recykláciu. „Tieto štáty nielenže využívajú hodnotu odpadu, ale v rámci tohto procesu vytvorili aj prosperujúce priemyselné odvetvia a mnoho pracovných miest.“

Podotkol, že úspešné krajiny to dosiahli tým, že prostredníctvom výberu hospodárskych nástrojov zatraktívnili z ekonomického hľadiska prevenciu, opätovné použitie a recykláciu. Z ich skúseností by sa mali poučiť aj ostatné krajiny a spolu s EÚ a miestnymi orgánmi zodpovedne pristupovať k efektívnemu využívaniu zdrojov v celej EÚ.

Čo sa osvedčilo?

Medzi európsky štáty s najvyššou mierou recyklácie odpadov patria Belgicko Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín s najhustejšou cestnou sieťou v Európe. V hlavnom meste Belgicka, Bruseli, sídli väčšina inštitúcií EÚ, ale aj medzinárodné organizácie, napríklad NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk » Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk » Nemecko Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.viac na www.EuropskaUnia.sk » Rakúsko Neskorý vstup do EÚ bol výsledkom špecifického postavenia krajiny počas druhej svetovej vojny. Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945-55, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne". viac na www.EuropskaUnia.sk » Švédsko Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch a po intenzívnych vnútropolitických diskusiách.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Holandsko. Využívajú pri tom viaceré nástroje:

  • Zdanenie a/alebo zákaz skládkovania a spaľovania odpadov – výsledky štúdie jednoznačne potvrdili, že zvýšením nákladov na skládkovanie a spaľovanie odpadov sa ich miera zreteľne znížila;
  • Schémy „plať za to, čo vyhodíš“ sa ukázali ako vysoko účinné pri prevencii tvorby odpadu, keďže občanov nabádajú, aby sa zúčastňovali na zbere separovaného odpadu;
  • Schémy zodpovednosti výrobcov umožnili niektorým členským štátom zhromaždiť a prerozdeliť finančné prostriedky nevyhnutné na zlepšenie separovaného zberu a recyklácie. Vzhľadom na čo najvyššiu efektívnosť vynaložených nákladov a transparentnosť procesov je však potrebné starostlivé plánovanie a monitoring, preto sa prínosy týchto schémy v jednotlivých členských štátoch veľmi líšia.

Podpora recyklácie a opätovného použitia sa ukazuje ako dobrý biznis a efektívny spôsob rastu európskeho hospodárstva. V roku 2008 napríklad odvetvia odpadového hospodárstva a recyklácie v EÚ zaznamenali obrat vo výške 145 miliárd eur, čo predstavovalo približne 2 milióny pracovných miest. V prípade plného súladu s odpadovou politikou by sa v Únii mohlo vytvoriť ďalších 400 tisíc pracovných miest a ročný obrat by sa zvýšil o ďalších 42 miliárd eur.

Spoločný plán, veľa rozdielov

Pokiaľ ide o nakladanie s odpadom, medzi jednotlivými členskými štátmi pretrvávajú podstatné rozdiely v prístupe. Z posledných údajov Eurostatu za rok 2010 vyplýva, že v šiestich najvyspelejších členských štátoch sa skládkuje menej ako 3 % komunálneho odpadu. Na opačnom konci recyklačného rebríčka je 9 krajín, kde sa ešte stále skládkuje viac ako 75 % komunálneho odpadu. Vývoz na skládky je metóda, ktorou sa používa až u 81 % komunálneho odpadu na Slovensku. Štatistiky ukazujú priebežné zvyšovanie miery recyklácie v niektorých štátoch a tiež zníženie objemu vzniknutého odpadu, čo má na svedomí pravdepodobne hospodársky pokles.

V roku 2014 pripravuje EÚ preskúmať svoje stanovené ciele pre oblasť odpadového hospodárstva. V rámci toho posúdi možnosť, aby sa použitie vyššie naznačených osvedčených nástrojov stalo v niektorých prípadoch právne záväzné. Vhodné postupy odpadového hospodárstva zahrnula Komisia aj do podmienok na získanie prostriedkov z niektorých európskych fondov po roku 2013.

SPONZORI

NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Kalendár

16.12.2015 - 16.12.2015 Rada pre životné prostredie

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235