Hlavná stránkaŽivotné prostredieBrusel nás upozorňuje na chyby v enviro-predpisoch

Brusel nás upozorňuje na chyby v enviro-predpisoch

Zdroj: TASR; autor: Zdeněk Urban

(22.03.2012)

Komisia zasiela Slovensku dve odôvodnené stanoviská. Týkajú sa dodržiavania predpisov EÚ o strategickom environmentálnom posudzovaní vplyvu a odpadov z obalov.

V prvom prípade o posudzovaní vplyvov sa Európska komisia Európska komisia je politicky nezávislá, kolegiálna inštitúcia, ktorej poslaním je brániť záujmy Európskej únie. viac na www.EuropskaUnia.sk »domnieva, že možné environmentálne účinky programu budovania ciest v rokoch 2007 – 2010 na Slovensku neboli posúdené v súlade s požiadavkami práva EÚ. Druhé sa týka netransponovania právnych predpisov o obaloch a odpadoch z obalov.

Komisár pre životné prostredie Janez Potočnik Komisár pre vedu a výskum (2004 - 2009)viac na www.EuropskaUnia.sk »preto kolégiu odporučil upozorniť nás na pochybenia formou odôvodnených stanovísk. Ak Komisia nedostane do dvoch mesiacov uspokojivú odpoveď, môže túto vec postúpiť Súdnemu dvoru EÚ.

Komisia začiatkom marca vydala správu, v ktorej vypočítala, že neuplatňovanie predpisov v environmentálnej oblasti stojí Úniu 50 miliárd eur ročne, čo zaťažuje nielen životné prostredie, ale aj ľudské zdravie a hospodárstvo. (Opens external link in new windowEurActiv, 8.3.2012)

Neposúdený vplyv ciest

Ako uviedla Komisia, Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »v prípade svojho „Programu prípravy a výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá v rokoch 2007 – 2010“ neuskutočnilo environmentálne posúdenie, ktoré sa vyžaduje podľa smernice o strategickom environmentálnom posudzovaní.

Smernica Opens external link in new window2001/42/ES v súvislosti s plánmi a programami, ktoré vypracovali orgány na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni a ktoré majú pravdepodobne významný environmentálny účinok, vyžaduje, aby boli podrobené posúdeniu ich vplyvu na životné prostredie. Integrácia environmentálneho posudzovania sa uskutočňuje počas prípravy takýchto plánov a pred ich prijatím, čo má prispieť k udržateľnému rozvoju krajiny.

Súčasťou posúdenia je jednak environmentálna správa, v ktorej sa uvádzajú možné výrazné vplyvy na životné prostredie a primerané alternatívy, ale tiež výsledky konzultácií s verejnosťou, orgánmi zodpovednými za ochranu životného prostredia či dokonca ostatnými členskými štátmi v prípade, že by mohlo dôjsť k významnému cezhraničnému vplyvu.

V odpovedi na formálnu výzvu, ktorú Komisia zaslala 25. novembra 2010, Slovensko vyhlásilo, že uvedený program má charakter finančného alebo rozpočtového programu, a preto sa naň uvedená smernica nevzťahuje. Komisia však naďalej argumentuje, že hoci daný program obsahuje finančné a rozpočtové prvky, obsahuje aj opatrenia, ktoré majú zreteľný účinok na životné prostredie.

Malá podpora recyklácie obalov

Podľa dohodnutých pravidiel Opens external link in new windowsmernice 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov sa od členských štátov sa vyžaduje, aby predchádzali tvorbe odpadu z obalov, obmedzili ich hmotnosť a objem a aby tak zabezpečili, že hmotnosť a objem obalov umiestnených na trh budú obmedzené na minimum. Taktiež majú vybudovať systém opätovného využívania obalov, a tak znížiť ich vplyv na životné prostredie.

Komisia sa však domnieva, že Slovensko doteraz správne netransponovalo niekoľko ustanovení uvedenej smernice. Naša legislatíva totiž v dostatočnej miere nepodporuje recykláciu a používanie recyklovaných materiálov, ani sa neuprednostňuje spätné získavanie energie v prípade, že by to z environmentálnych a nákladovo-príjmových dôvodov bolo vhodnejšie ako samotná recyklácia materiálu. Navyše slovenské právo obsahuje niekoľko ustanovení, ktorými sa obmedzuje hospodárska súťaž, pokiaľ ide o obaly a odpad z obalov.

V reakcii na novembrovú formálnu výzvu Slovensko súhlasilo so zmenou a doplnením svojich vnútroštátnych právnych predpisov. Tempo tejto zmeny je ale podľa Komisie príliš pomalé. V súvislosti s touto smernicou sa podobné konanie vedie aj proti Poľsku a Francúzsku.

SPONZORI

NATUR-PACK

Reklama

PARTNERI

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Kalendár

16.12.2015 - 16.12.2015 Rada pre životné prostredie

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235