Hlavná stránkaŠtrukturálne fondy

Štrukturálne fondy

Európska regionálna politika (kohézna politika, politika súdržnosti) je založená na finančnej solidarite medzi regiónmi. EÚ na ňu vynakladá viac ako tretinu rozpočtu EÚ (približne 35,7% rozpočtu). V centre jej podpory sú predovšetkým znevýhodnené regióny, nazývané aj "konvergenčné".

Vzájomná solidarita nepomáha len prijímateľom pomoci, ale aj štátom, ktoré sú hlavnými prispievateľmi do rozpočtu Spoločenstva. Napríklad tým, že ich podniky profitujú z veľkých investičných projektov v slabších regiónoch. Ignorovanie rozdielov medzi regiónmi by mohlo na druhej strane viesť k ich prehlbovaniu, čo by brzdilo rozvoj Európskej únie ako celku. Nástrojmi regionálnej politiky sú štrukturálne fondy. Napriek tomu, že všetky štrukturálne fondy pôsobia spoločne, každý má svoje špecifické tematické oblasti.

V rokoch 2000-2006 fungovala kohézna politika z piatimi fondami - štyri štrukturálne a Kohézny fond. Po určitých zmenách sa dva z nich (poľnohospodársky a nástroj pre rybolov) modifikovali a presunuli pod iné politiky, a preto hovoríme už len o dvoch štrukturálnych fondoch ("eurofondoch"), ktoré spolu s Kohéznym fondom primárne podporujú rozvoj regiónov pod hlavičkou kohéznej politiky.

Štrukturálne fondy nefinancujú individuálne projekty, ale viacročné programy regionálneho rozvoja. Tie spoločne pripravujú regióny, členské štáty a Európska komisia. Programy sú pripravené podľa spoločných východísk navrhnutých Európskou komisiou pre EÚ ako celok.

Príspevky do týchto fondov od začiatku 90. rokov 20. storočia výrazne vzrástli: z 8 miliárd eur ročne v roku 1989 na 32 miliárd eur v roku 1999. Pre roky 2000 až 2006 bolo na všetky štyri štrukturálne fondy vyčlenených spolu až 195 miliárd eur (v cenách roku 1999), nové programové obdobie 2007 - 2013 už kalkuluje s
277,703 mld. eur (v bežných cenách).

Nárok na využívanie štrukturálnych fondov majú iba členské krajiny EÚ. Programujú sa na sedemročné obdobia (súčasnou programovacou periódou je obdobie 2007 až 2013). Pre obdobie 2000 - 2006, respektíve pre skrátené obdobie 2004 - 2006 platí pravidlo n+2, čo znamená, že vyčlenené prostriedky možno pre daný rok čerpať 24 mesiacov po jeho skončení a posledné prostriedky z tohto obdobia sa musia vyčerpať do konca roku 2008.

Slovenská republika mohla zo štrukturálnych fondov na skrátené programové obdobie (2004 - 2006) čerpať 1,05 mld. eur (v stálych cenách roku 1999), v rokoch 2007-2013 je to pre ESF a ERDF 7,68 mld. eur (v bežných cenách).

Hlavnými finančnými nástrojmi európskej regionálnej politiky sú dva  štrukturálne fondy:

  • Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRD/ERDF) 
  • Európsky sociálny fond (ESF)

Reklama

Zaujímajú ma výzvy z oblasti:


Projekt: "Vzdelávaním ku kvalitnejším sociálnym službám"

Nezisková organizácia KĽÚČ, n. o., realizuje projekt, ktorého cieľom je skvalitňovanie sociálnych služieb prostredníctvom vzdelávania zameraného na komunikačné zručnosti, sociálnu terénnu prácu a prácu s disfunkčnou rodinou, koučing v oblasti rodinných vzťahov, supervíziu v po...


Podnikanie v regiónoch pomáha rozvíjať aj dobrovoľníctvo a jazyková príprava

Naša Bratislava, nezištná pomoc firiem pri realizácií projektov zameraných na zveľaďovanie mesta a Hybridná obecná jazyková škola, ktorá sprístupňuje cudzie jazyky obyvateľom obce Košeca a okolia, to sú dvaja slovenskí zástupcovia, ktorí sa uchádzajú o Európske podnikateľské o...


Firemné dobrovoľníctvo a hybridná škola bojujú o Európske podnikateľské ocenenia

Projekt firemného dobrovoľníctva a hybridná obecná škola zameraná na výučbu jazykov reprezentujú Slovensko v 4. ročníku súťaže Európskej komisie – Európske podnikateľské ocenenia. Výsledky vyhlásia koncom mája v španielskom Madride.


Gemer rozvíja podnikateľské povedomie mladých, znevýhodnených a etnických skupín

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Projekt Rozvoj a podpora podnikateľských služieb mladým v zaostalých regiónoch strednej Európy - Youngbusiness.net 2-3 je jedným z dvoch slovenských zástupcov na treťom ročníku súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008. Autorom je Regionálna rozvojová agentúra, Združenie pre...


Európske podnikateľské ocenenia 2008

Už o pár týždňov vyberie výberová komisia v Bruseli finalistov spomedzi víťazov národného kola súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008. Slávnostné vyhlásenie výsledkov bude počas Prvého týždňa malého a stredného podnikania, ktorý bude v máji v Prahe.


Kvalitní v škole – úspešní v živote

Projekt Kvalitní v škole – úspešní v živote je jedným z dvoch slovenských zástupcov na treťom ročníku súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008. Autorom je Združenie podnikateľov Slovenska, ktoré sa prostredníctvom tejto iniciatívy snaží o rozvoj vzdelávacieho systému na Sl...


Dvaja kandidáti na Európske podnikateľské ocenenia

Dva projekty na podporu rozvoja podnikateľského myslenia a prostredia na Slovensku postúpili z národného kola celoeurópskej súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2008. Kvalitní v škole – úspešní v živote iniciuje Združenie podnikateľov Slovenska a projekt Rozvoj a podpora pod...


Dva slovenské projekty nominované na Európske podnikateľské ocenenia 2009

Už vo februári výberová komisia v Bruseli vyberie finalistov spomedzi národných kandidátov nominovaných do súťaže Európske podnikateľské ocenenia 2009. Slovensko na treťom ročníku reprezentujú dva projekty – KVALITNÍ V ŠKOLE – ÚSPEŠNÍ V ŽIVOTE a ROZVOJ A PODPORA PODNIKATEĽSKÝC...


Finalistov súťaže Európske podnikateľské ocenenia vyberú vo februári

Dva slovenské projekty sa uchádzajú o cenu Komisie v rámci súťaže Európske podnikateľské ocenenia. Kandidátov do finálového kola vyberú vo februári. Konečných víťazov vyhlásia v máji v Prahe.


Zvýšenie profesionality ľudských zdrojov v Jednote dôchodcov na Slovensku

Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, realizuje Jednota dôchodcov na Slovensku projekt zvyšovania kvality ľudských zdrojov.


 

Reklama

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235