Hlavná stránkaRozširovanieČas plniť sľuby v susedskej politike

Čas plniť sľuby v susedskej politike

(03.03.2005)

Na základe procesu európskej Susedskej politiky odporučila komisia intenzifikáciu vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom, Egyptom, Gruzínskom a Libanonom.

 

Pozadie

Európska únia už dohodla akčné plány s Izraelom, Jordánskom, Moldavskom, Marokom, Palestínskou samosprávou, Tuniskom a Ukrajinou. Okrem toho prijala Komisia 2. marca správy o ďalších piatich krajinách - Egypte, Libanone a krajinách južného Kaukazu - Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku. Na základe týcho správ odporučila intenzifikáciu vzťahov.

Správy analyzujú a hodnotia politické, ekonomické a inštitucionálne reformy v piatich krajinách, pričom otvárajú možnosti pre uzavretie akčných plánov. Perspektívne trojročné akčné plány detailne určia špecifické kroky vedúce k užšej spolupráci a záväzky oboch strán. Všetkých päť krajín by malo mať akčné plány odsúhlasené už v roku 2005.

Susedská politika EÚ je namierená na prstenec krajín na hraniciach únie. Doteraz boli akčné plány podpísané s Izraelom, Jordánsko Jordánsko má s EÚ uzavretú Asociačnú dohodu a je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Ukrajinou, čoskoro bude nasledovať Maroko Maroko má s EÚ uzavretú Asociačnú dohodu a je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk » Moldavsko Moldavsko sa osamostatnilo pri rozpade ZSSR v roku 1991. Vláda sa snaží o vstup do NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk »a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná.viac na www.EuropskaUnia.sk » Palestínska samospráva a Tunisko Tunisko má s EÚ uzavretú Asociačnú dohodu a je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »

Otázky

Azerbajdžan

Komisia odporúča „podstatné zintenzívnenie vzťahov“. Krajina bola zahrnutá do procesu Susedskej politiky v júni 2004 na základe existujúcej Dohody o partnerstve a spolupráci. Základnými cieľmi akčného plánu sú:

 • posilnenie právneho štátu, demokratických štruktúr a pluralizmu
 • efektívne reformy súdnictva a orgánov presadzovania zákonov
 • posilnenie ochrany ľudských práv a slobody tlače
 • vyvážený ekonomický rozvoj

Arménsko

Arménsko Arménsko má s EÚ uzavretú Dohodu o partnerstve a spolupráci a je súčasťou Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »bolo, spolu s ostatnými dvoma kaukazskými krajinami, pribrané do projektu Susedskej politiky v júni 2004, predovšetkým na základe „Ružovej revolúcie“ ktorá prebehla v Gruzínsku v novembri 2003. Akčný plán zahŕňa niekoľko kľúčových cieľov:

 • posilnenie právneho štátu demokratických štruktúr a pluralizmu
 • posilnenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd
 • posilnenie ekonomického rozvoja
 • efektívna reforma daňového a colného systému
 • zintenzívnenie boja proti korupcii a sprenevere
 • efektívne znižovanie chudoby

Gruzínsko

V očiach EÚ je Gruzínsko Gruzínsko má s EÚ uzavretú Dohodu o partnerstve a spolupráci a je súčasťou Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »zo všetkých krajín regiónu najďalej, pokiaľ ide o potrebné reformy. Sídli v ňom tiež jediná plná misia Komisie. Akčný plán Gruzínska, ktoré je členom Susedskej politiky rovnako od júna 2004, má tieto ciele:

 • posilnenie rešpektovania právneho štátu
 • silnejšia ochrana ľudských práv
 • posilnenie demokratických štruktúr a pluralizmu
 • zlepšenie podnikateľského prostredia
 • reforma systému daní a ciel
 • zvýšenie transparentnosti procesu privatizácie

Egypt

EÚ už s Egyptom podpísala Asociačnú dohodu. Susedská politika však ide za rámec tejto dohody, keď ponúka možnosť „stále užších vzťahov“ s úniou, „vrátene podstatnej miery ekonomickej integrácie a prehlbovania politickej kooperácie“. Akčný plán obsahuje spoločné záväzky v niektorých kľúčových oblastiach:

 • posilnenie demokracie a právneho štátu
 • v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky
 • užšia ekonomická spolupráca
 • posilnenie koordinácie v oblasti obchodu a vnútorného trhu

Libanon

Asociačná dohoda Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.viac na www.EuropskaUnia.sk »Libanonu s EÚ vstúpi do platnosti najbližšej budúcnosti. Akčný plán bude obsahovať priority v dvoch širších oblastiach:

 • posilnenie demokracie a právneho štátu a posilnenie spolupráce v zahraničnej a bezpečnostnej politike
 • posilnenie spolupráce v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja, a tiež v otázkach obchodu a vnútorného trhu

Pozície

Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldnerová povedala, že rok 2005 bude „rokom splnenia sľubov“ v európskej Susedskej politike. „Výzvou pre EÚ a našich partnerov bude premeniť záväzky a ašpirácie ... na realitu prostredníctvo merateľných reforiem prinášajúcich konkrétne výsledky pre susedné krajiny a ich občanov.“

Podľa hovorkyne Komisie Françoise Le Bail už EÚ „prijala určitý počet „správ o krajine“ a „akčných plánov“ pre niektoré krajiny, a preto tieto kroky dopĺňame prijatím „správ o krajine“ pre ďalších päť krajín. A práve na týchto „správach o krajine“ budú stáť „akčné plány“ obsahujúce konkrétne kroky pre spoluprácu týchto krajín s EÚ“.

Ďalšie kroky

 • Susedská politika nezaväzuje úniu k tomu, aby ktorúkoľvek zo zúčastnených krajín urobila neskôr členom. Proces Európskej susedskej politiky však môže viesť k takmer plnej integrácii krajiny do vnútorného trhu.
 • Odporúčanie Komisie si ešte vyžaduje súhlas Rady.
 • Akčné plány by mali byť dopracované a odsúhlasené do konca roku 2005.

Reklama

PARTNERI

Friedrich Ebert Stiftung sfpalogo ivologo
FiF UK

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235