Hlavná stránkaRozširovanieČas plniť sľuby v susedskej politike

Čas plniť sľuby v susedskej politike

(03.03.2005)

Na základe procesu európskej Susedskej politiky odporučila komisia intenzifikáciu vzťahov s Arménskom, Azerbajdžanom, Egyptom, Gruzínskom a Libanonom.

 

Pozadie

Európska únia už dohodla akčné plány s Izraelom, Jordánskom, Moldavskom, Marokom, Palestínskou samosprávou, Tuniskom a Ukrajinou. Okrem toho prijala Komisia 2. marca správy o ďalších piatich krajinách - Egypte, Libanone a krajinách južného Kaukazu - Arménsku, Azerbajdžane a Gruzínsku. Na základe týcho správ odporučila intenzifikáciu vzťahov.

Správy analyzujú a hodnotia politické, ekonomické a inštitucionálne reformy v piatich krajinách, pričom otvárajú možnosti pre uzavretie akčných plánov. Perspektívne trojročné akčné plány detailne určia špecifické kroky vedúce k užšej spolupráci a záväzky oboch strán. Všetkých päť krajín by malo mať akčné plány odsúhlasené už v roku 2005.

Susedská politika EÚ je namierená na prstenec krajín na hraniciach únie. Doteraz boli akčné plány podpísané s Izraelom, Jordánsko Jordánsko má s EÚ uzavretú Asociačnú dohodu a je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Ukrajinou, čoskoro bude nasledovať Maroko Maroko má s EÚ uzavretú Asociačnú dohodu a je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk » Moldavsko Moldavsko sa osamostatnilo pri rozpade ZSSR v roku 1991. Vláda sa snaží o vstup do NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk »a EÚ, akékoľvek nádej na realizáciu tohto plánu je však v blízkej dobe nepravdepodobná.viac na www.EuropskaUnia.sk » Palestínska samospráva a Tunisko Tunisko má s EÚ uzavretú Asociačnú dohodu a je súčasťou programu Euromed a Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »

Otázky

Azerbajdžan

Komisia odporúča „podstatné zintenzívnenie vzťahov“. Krajina bola zahrnutá do procesu Susedskej politiky v júni 2004 na základe existujúcej Dohody o partnerstve a spolupráci. Základnými cieľmi akčného plánu sú:

 • posilnenie právneho štátu, demokratických štruktúr a pluralizmu
 • efektívne reformy súdnictva a orgánov presadzovania zákonov
 • posilnenie ochrany ľudských práv a slobody tlače
 • vyvážený ekonomický rozvoj

Arménsko

Arménsko Arménsko má s EÚ uzavretú Dohodu o partnerstve a spolupráci a je súčasťou Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »bolo, spolu s ostatnými dvoma kaukazskými krajinami, pribrané do projektu Susedskej politiky v júni 2004, predovšetkým na základe „Ružovej revolúcie“ ktorá prebehla v Gruzínsku v novembri 2003. Akčný plán zahŕňa niekoľko kľúčových cieľov:

 • posilnenie právneho štátu demokratických štruktúr a pluralizmu
 • posilnenie rešpektovania ľudských práv a základných slobôd
 • posilnenie ekonomického rozvoja
 • efektívna reforma daňového a colného systému
 • zintenzívnenie boja proti korupcii a sprenevere
 • efektívne znižovanie chudoby

Gruzínsko

V očiach EÚ je Gruzínsko Gruzínsko má s EÚ uzavretú Dohodu o partnerstve a spolupráci a je súčasťou Európskej susedskej politiky.viac na www.EuropskaUnia.sk »zo všetkých krajín regiónu najďalej, pokiaľ ide o potrebné reformy. Sídli v ňom tiež jediná plná misia Komisie. Akčný plán Gruzínska, ktoré je členom Susedskej politiky rovnako od júna 2004, má tieto ciele:

 • posilnenie rešpektovania právneho štátu
 • silnejšia ochrana ľudských práv
 • posilnenie demokratických štruktúr a pluralizmu
 • zlepšenie podnikateľského prostredia
 • reforma systému daní a ciel
 • zvýšenie transparentnosti procesu privatizácie

Egypt

EÚ už s Egyptom podpísala Asociačnú dohodu. Susedská politika však ide za rámec tejto dohody, keď ponúka možnosť „stále užších vzťahov“ s úniou, „vrátene podstatnej miery ekonomickej integrácie a prehlbovania politickej kooperácie“. Akčný plán obsahuje spoločné záväzky v niektorých kľúčových oblastiach:

 • posilnenie demokracie a právneho štátu
 • v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky
 • užšia ekonomická spolupráca
 • posilnenie koordinácie v oblasti obchodu a vnútorného trhu

Libanon

Asociačná dohoda Všeobecne sú asociačné dohody medzinárodnoprávne zmluvy, v ktorých sa zmluvné parteri viažu na medzivládne alebo supranacionálne spoločenstva, bez toho, aby sa stali členmi. Pre pridruženého partnera z toho vyplývajú práva a povinnosti.viac na www.EuropskaUnia.sk »Libanonu s EÚ vstúpi do platnosti najbližšej budúcnosti. Akčný plán bude obsahovať priority v dvoch širších oblastiach:

 • posilnenie demokracie a právneho štátu a posilnenie spolupráce v zahraničnej a bezpečnostnej politike
 • posilnenie spolupráce v oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja, a tiež v otázkach obchodu a vnútorného trhu

Pozície

Komisárka pre vonkajšie vzťahy Benita Ferrero-Waldnerová povedala, že rok 2005 bude „rokom splnenia sľubov“ v európskej Susedskej politike. „Výzvou pre EÚ a našich partnerov bude premeniť záväzky a ašpirácie ... na realitu prostredníctvo merateľných reforiem prinášajúcich konkrétne výsledky pre susedné krajiny a ich občanov.“

Podľa hovorkyne Komisie Françoise Le Bail už EÚ „prijala určitý počet „správ o krajine“ a „akčných plánov“ pre niektoré krajiny, a preto tieto kroky dopĺňame prijatím „správ o krajine“ pre ďalších päť krajín. A práve na týchto „správach o krajine“ budú stáť „akčné plány“ obsahujúce konkrétne kroky pre spoluprácu týchto krajín s EÚ“.

Ďalšie kroky

 • Susedská politika nezaväzuje úniu k tomu, aby ktorúkoľvek zo zúčastnených krajín urobila neskôr členom. Proces Európskej susedskej politiky však môže viesť k takmer plnej integrácii krajiny do vnútorného trhu.
 • Odporúčanie Komisie si ešte vyžaduje súhlas Rady.
 • Akčné plány by mali byť dopracované a odsúhlasené do konca roku 2005.

Reklama

PARTNERI

Friedrich Ebert Stiftung sfpalogo ivologo
FiF UK

 

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235