Hlavná stránkaRovnosť šancíEÚ vyzýva na boj proti ženskej obriezke

EÚ vyzýva na boj proti ženskej obriezke

Autor: africa, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net)

(07.03.2013)

Štúdia inštitútu EIGE potvrdzuje, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je nadnárodným javom, avšak prístupy jednotlivých krajín k tejto problematike sú rozdielne. Na Slovensku sa jej nevenuje pozornosť v rámci otázok rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách ani migračnej politiky.

Podpredsedníčka Európskej komisie (EK) Viviane Reding Komisárka pre informačnú spoločnosť a médiá (2004 - 2009)viac na www.EuropskaUnia.sk »zodpovedná za oblasť spravodlivosti a komisárka pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmström sa pri príležitosti zajtrajšieho Medzinárodného dňa žien vyzvali k nulovej tolerancii voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (female genital mutilation, FGM).

V stredu (6.3.) Komisia diskutovala s odborníkmi o tom, ako môže EÚ pomôcť členským štátom pri vykoreňovaní tejto praktiky, ktorej obeťou sa podľa odhadov stalo niekoľko stotisíc žien v EÚ. Do debaty sa zapojili aj členovia Európskeho parlamentu a popredné svetové bojovníčky proti FGM - „kvet púšte“ Waris Dirie, Khady Koita i Chantal Compaoré, prvá dáma Burkina Faso.

Pozadie

Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) zahŕňa mrzačenie ženských pohlavných orgánov (FGM) všetky postupy, ktorých súčasťou je čiastočné alebo úplné odstránenie vonkajších rodidiel alebo iné poškodenie ženských pohlavných orgánov z iných ako medicínskych dôvodov.

Mrzačenie ženských pohlavných orgánov sa vykonáva z kultúrnych, náboženských a/alebo sociálnych dôvodov u mladých dievčat vo veku do 15 rokov.

Európska komisia 21. septembra 2010 prijala Opens external link in new windowStratégiu rovnosti žien a mužov 2010 – 2015, v ktorej stanovila súbor priorít v oblasti rodovej rovnosti vrátane ukončenia násilia založeného na rodovej príslušnosti. V tejto stratégii sa výslovne uvádza mrzačenie ženských pohlavných orgánov.

Dňa 6. februára, ktorý je Medzinárodným dňom boja proti FGM, Európska komisia opätovne Opens external link in new windowpotvrdila svoje pevné odhodlanie vykoreniť túto mimoriadne krutú praktiku.

„Ide o mimoriadne krutú praktiku, ktorá porušuje ľudské práva žien a dievčat. EÚ bude bojovať za skoncovanie s mrzačením ženských pohlavných orgánov – a to nielen pri príležitosti Medzinárodného dňa žien, ale 365 dní v roku,“ uviedla Viviane Reding.

„Riziko vystavenia takejto praktike by malo byť platným dôvodom na poskytnutie azylu alebo humanitárnej ochrany. V našich právnych predpisoch týkajúcich sa poskytovania azylu venujeme mimoriadnu pozornosť ženám a dievčatám, ktoré žiadajú o azyl z dôvodu hrozby fyzického zmrzačenia. Ženy a dievčatá, ktoré sú ohrozené praktikou mrzačenia ženských pohlavných orgánov, alebo rodičia, ktorí sa obávajú prenasledovania, pretože nechcú, aby sa ich dieťa muselo tejto praktike podrobiť, by mali v Európe dostať primeranú ochranu“, vysvetlila Cecilia Malmström.

Slovenská legislatíva umožňuje udelenie azylu na základe ohrozenia ženskou obriezkou. (viď nižšie)

Komisia zároveň v stredu spustila Opens external link in new windowverejnú konzultáciu, v rámci ktorej zbiera názory, akými spôsobmi najlepšie vypracovať opatrenia na úrovni EÚ zamerané na boj proti ženskej obriezke. Konzultácia bude prebiehať do 30. mája 2013.
EK poskytne 3,7 milióna eur na podporu aktivít členských štátov zameraných na zvyšovanie povedomia o násilí páchanom na ženách a ďalších 11,4 milióna eur pre mimovládne a iné organizácie, ktoré pracujú s obeťami násilia.

Zdroj: Európska komisia

Celoeurópska štúdia

Diskusia pri okrúhlom stole sa konala pri príležitosti vydania novej správy o mrzačení ženských pohlavných orgánov v EÚ, ktorú vypracoval Európsky inštitút pre rodovú rovnosť (EIGE) na žiadosť Komisie.

Zo správy vyplýva, že mrzačenie ženských pohlavných orgánov je celosvetovým a nadnárodným javom. Hoci neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy o tom, že by sa v EÚ vykonávalo mrzačenie ženských pohlavných orgánov, tisíce žien a dievčat žijúcich v EÚ mu boli vystavené buď pred presťahovaním sa do EÚ alebo počas pobytu mimo nej. Zaznamenali sa napríklad prípady, kedy rodičia už presťahovaní do Európy, poslali dcéru do domovskej krajiny, aby sa podrobila ženskej obriezke.

Z prieskumu, ktorý EIGE uskutočnil vyplýva, že obete alebo potenciálne obete takýchto praktík žijú minimálne v 13 krajinách EÚ. Ide o Belgicko Belgicko je jednou z najhustejšie osídlených krajín s najhustejšou cestnou sieťou v Európe. V hlavnom meste Belgicka, Bruseli, sídli väčšina inštitúcií EÚ, ale aj medzinárodné organizácie, napríklad NATO NATO je medzivládna organizácia združených krajín s úlohou chrániť slobodu a bezpečnosť svojich členov politickými a vojenskými prostriedkami.viac na www.EuropskaUnia.sk » viac na www.EuropskaUnia.sk » Dánsko Dánsko zakladajúcim členom Severoatlantickej aliancie (NATO). Súčasťou EHS (neskôr EÚ) sa stalo v roku 1973.viac na www.EuropskaUnia.sk » Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk » Francúzsko Francúzsko patrí medzi zakladajúce krajiny EÚ, jeho politickí predstavitelia zohrali rozhodujúcu úlohu v procese vytvárania európskej integrácie po druhej svetovej vojne.viac na www.EuropskaUnia.sk » Holandsko Holandsko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Spolu s Belgickom a Luxemburskom vytvorilo ešte počas druhej svetovej vojny Benelux, ako regionálne ekonomické integračné zoskupenieviac na www.EuropskaUnia.sk » Írsko Írsko patrilo medzi najchudobnejšie krajiny Európy, vďaka viacerým špecifikám však dokázalo plne využiť výhody členstva a dostať sa na ekonomicky medzi špičkových európskych hráčovviac na www.EuropskaUnia.sk » Nemecko Nemecko je stále najvyšším prispievateľom so spoločného rozpočtu EÚ, čo mu spolu s ľudnatosťou dáva veľkú váhu v európskej politike.viac na www.EuropskaUnia.sk » Portugalsko Hoci bolo Portugalsko zakladajúcim členom NATO, do európskej integrácie sa mohlo plne zapojiť až po páde salazarovskej diktatúry v 70. rokoch 20. storočia.viac na www.EuropskaUnia.sk » Rakúsko Neskorý vstup do EÚ bol výsledkom špecifického postavenia krajiny počas druhej svetovej vojny. Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945-55, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne". viac na www.EuropskaUnia.sk » Spojené kráľovstvo, Španielsko Španielsko má najväčšie príjmy z cestovného ruchu spomedzi všetkých európskych krajín.viac na www.EuropskaUnia.sk » Švédsko Švédsko sa zapojilo do európskej integrácie až v 90. rokoch a po intenzívnych vnútropolitických diskusiách.viac na www.EuropskaUnia.sk »a Taliansko Taliansko patrí medzi zakladajúcich členov Európskej únie. Je členom skupiny G-8 a do eurozóny vstúpilo už pri jej vznikuviac na www.EuropskaUnia.sk » Taktiež susedné Maďarsko Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk »uskutočnilo v minulom roku štúdiu, v rámci ktorej sa počet žien, ktoré prešli ženskou obriezkou, odhadol na 170-350. Na Slovensku nie sú dostupné žiadne podobné údaje.

„EÚ potrebuje komplexný prístup, ktorý vyvažuje ochranu, prevenciu a stíhanie. Rovnako dôležité sú opatrenia vedúce k dlhodobej zmene správania medzi komunitami praktikujúcimi mrzačenie ženských pohlavných orgánov,“ upozornila Virginija Langbakk, riaditeľka EIGE.

Osvedčené postupy

Napriek tomu, že všetky členské štáty EÚ a aj Chorvátsko Chorvátsko je jednou z bývalých juhoslovanských republík, vojnou poškodená ekonomika sa však rýchlo zotavuje aj vďaka príjmom z turistického ruchu a zahraničným investíciám.viac na www.EuropskaUnia.sk »prijali právne ustanovenia, ktoré im umožňujú stíhať osoby páchajúce mrzačenie ženských pohlavných orgánov, k ich stíhaniu dochádza veľmi zriedka. Dôvodom sú ťažkosti pri odhaľovaní prípadov, zbieraní dostatočných dôkazov, neochota oznámiť trestný čin a najmä nedostatok znalostí o FGM.

EIGE preto poukázal aj  na  osvedčené postupy z niektorých členských krajín:

  • holandský projekt zameraný na prevenciu FGM, do ktorého sa zapájajú zdravotníci, polícia, školy, služby na ochranu detí a organizácie migrantov;
  • francúzska organizácia, ktorej cieľom je postaviť vinníkov v prípadoch FGM pred súd, pričom v týchto konaniach vystupuje ako „strana zúčastnená na konaní“;
  • špecializovaná zdravotnícka služba v Spojenom kráľovstve zahŕňajúca 15 kliník, ktoré sa zameriavajú na osobitné potreby žien, ktoré sa stali obeťami ženskej obriezky.

„Správa vyzýva na väčšiu koordináciu aktivít súvisiacich s FGM medzi zainteresovanými subjektmi na regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni ... Jedným z odporúčaní je ustanoviť multi-agentúrnu spoluprácu pre ochranu ohrozených dievčat a žien a obete FGM, a uľahčiť výmenu dobrých postupov,“ dodala Langbakk.

Slovenská neznalosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť pripravil aj špecifické správy v oblasti FGM pre jednotlivé krajiny. V prípade Slovenska skonštatoval, že problematike ženskej obriezky sa nevenuje pozornosť v rámci otázok rodovej rovnosti, násilia páchaného na ženách ani migračnej politiky. Množstvo informácií dostupných o ženskej obriezke je u nás sporadický.

Je to pravdepodobne výsledok veľmi nízkeho počtu žien prichádzajúcich z krajín, kde sa FGM praktizuje. Vzhľadom na relatívne prísnu azylovú politiku a označenie Slovenska ako tranzitnej krajiny sa predpokladá, že imigrácia z týchto krajín zostane nízka. Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »umožňuje udelenie azylu na základe FGM.

V rokoch 1992-2010 bol azyl udelený 23 ľuďom z krajín, kde k ženskej obriezke dochádza. V období 2004-2010 požiadalo o pobyt na území Slovenska 92 afrických žien pochádzajúcich z krajín, kde sa FGM praktizuje. Európska migračná sieť u nás zaznamenala 1 žiadosť o azyl z dôvodu ženskej obriezky. Mimovládne organizácie zaznamenali ďalší prípad, kde FGM bolo jedným z dôvodov udelenia azylu a jeden prípad udelenia azylu obeti ženskej obriezky, kde ale FGM nebolo hlavným dôvodom.

Údaje EIGE potvrdzujú, že najlepšiu znalosť o existencii FGM na Slovensku majú mimovládne organizácie, ktoré priamo pracujú so žiadateľmi o azyl.

Posledný Opens external link in new windowakčný plán na prevenciu a elimináciu násilia páchaného na ženách na Slovensku bol prijatý pre obdobie 2009-2012. Priznáva sa v ňom, že nerieši úplný rozsah všetkých definovaných foriem násilia. „Dôvodom toho je skutočnosť, že niektoré formy násilia sa v SR vzhľadom na kultúru a tradície nevyskytujú, prípadne sú predmetom iných akčných plánov alebo sa nimi budú zaoberať pokračujúce akčné plány v budúcnosti,“ píše sa v dokumente.

EIGE uvádza, že otázka mrzačenia ženských pohlavných orgánov bude začlenená do výročnej správy o násilí páchanom voči ženám na Slovensku. V spolupráci s Úradom vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Africkým kultúrnym centrom na Slovensku sa má v rámci africkej komunity uskutočniť zisťovanie s cieľom odhadnúť počet žien a dievčat ohrozených FGM. Zvážiť sa má aj zber dát v rámci programu Národného centra zdravotníckych informácií (NCIZ).

Reklama

PARTNERI

aspektlogo CVEK logo

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235