Hlavná stránkaRegionálny rozvojZásobník projektov má zefektívniť čerpanie eurofondov

Zásobník projektov má zefektívniť čerpanie eurofondov

zdroj wikimedia

(16.03.2012)

Od apríla vznikne novelou zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie inštitút tzv. zásobníka projektov. Ide o nástroj, ktorý má zabrániť hrozbe nevyčerpania niektorých eurofondov.

Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk »vzhľadom na blížiaci sa koniec programového obdobia 2007 až 2013 čelí riziku nevyčerpania všetkých alokovaných prostriedkov z fondov EÚ. Na konci minulého roka malo Slovensko podľa údajov Európskej komisie vyčerpaných len 27,76 % z alokovaných eurofondov, čo znamená 6. najhoršie čerpanie z pomedzi všetkých členských štátov.

Podľa ministerstva dopravy dosahovalo k 31. decembru 2011 najhoršie čerpanie OP Životné prostredie (18,98 %), OP Vzdelávanie (13,36 %) a OP Informatizácia spoločnosti (9,04 %).

Pre lepšie čerpanie eurofondov má od apríla vzniknúť inštitút tzv. zásobníka projektov. Ten by mal zásadným spôsobom znížiť čas potrebný na schvaľovanie predložených projektov riadiacim orgánom a zároveň znížiť administratívnu náročnosť spojenú s ich prípravou. Zmenu prináša novela zákona o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskej únie, ktorá podpísal prezident Ivan Gašparovič.

Novelu zákona predstavilo v októbri minulého roka ministerstvo hospodárstva. Ministerstvo tvrdí, že vychádzalo zo skúseností z minulého programového obdobia, kedy inštitút zásobníka projektov výrazne ovplyvnil proces čerpania a kontrahovania zdrojov.

Využitie zásobníka projektov znamená, že môže dôjsť k podpore projektov, na ktoré v rámci schvaľovacieho procesu chýbali dostatočné disponibilné prostriedky. Podmienkou pre uzavretie zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku (NFP) pre projekty zo zásobníka je uvoľnenie potrebnej výšky disponibilných zdrojov v rámci danej výzvy. Takéto zdroje vzniknú nevyčerpaním celej alokácie výzvy na schválené projekty, napr. z dôvodu nepodpísania zmluvy o poskytnutí NFP s niektorým žiadateľom, odstúpenia od zmluvy alebo krátenia výšky NFP v priebehu implementácie.

Odchádzajúci minister hospodárstva Juraj Miškov povedal o predkladanej novele, že „zabezpečí efektívne čerpania prostriedkov štrukturálnych fondov a zároveň výrazne zníži nadbytočnú administratívnu záťaž, ku ktorej dochádza v procese vyhlasovania výziev a ich vyhodnocovania.“ Zákon poslanci schválili v zrýchlenom režime ešte pred parlamentnými voľbami.

Podľa zmenenej legislatívy sa má tiež rozšíriť okruh subjektov, ktoré sú oprávnené implementovať operačné programy prostredníctvom veľkých projektov. Ide o projekty, u ktorých sa objem finančných prostriedkov pohybuje rádovo v desiatkach miliónov eur. Opatrenie má priniesť reálne zvýšenie absorpčnej kapacity Slovenska a odvrátenie rizika spojeného s nevyčerpaním eurofondov.

(EurActiv/TASR)

Reklama

PARTNERI

Aliancia Fair Play AFP cri ti transparency Inštitút zamestnanosti

 

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235