Hlavná stránkaPodnikanie a prácaPodnikatelia zostavili zoznam želaní

Podnikatelia zostavili zoznam želaní

Autor: Kolektív autorov

(17.05.2010)

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami skoncipovali zoznam požiadaviek, ktoré majú viesť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Požiadavky podnikateľov sa zameriavajú na 10 kľúčových oblastí:

 1. Makroekonomická stabilita,
 2. Vymožiteľnosť práva a kvalita legislatívy,
 3. Sociálny systém a odvodové zaťaženie,
 4. Pracovný trh,
 5. Boj proti korupcii,
 6. Fungovanie úradov a inštitúcií,
 7. Systém vzdelávania,
 8. Transparentnosť verejných výdavkov,
 9. Postoj vlády k podnikateľom,
 10. Vzťah SR k inštitúciám EÚ.

"PAS je presvedčená, že napĺňanie bodov Wish List 2010 (Zoznam želaní 2010) prispeje k zlepšovaniu podmienok na podnikanie a intenzívnejšiemu hospodárskemu rastu v pokrízovom období, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov SR."

Požiadavky podnikateľov na zlepšovanie podnikateľského prostredia:

 1. "Zodpovedne spravovať krajinu a zabezpečiť makroekonomickú stabilitu; obmedzovaním deficitov verejných financií smerovať k tvorbe rozpočtových prebytkov; nezvyšovať a neskrývať zadlženosť krajiny.
 2. Zvýšiť vymožiteľnosť práva a výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní; zvýšiť nároky na hodnotovú orientáciu sudcov; zabezpečiť stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov; zaviesť záväzný systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy; umožniť pripomienkovanie poslaneckých pozmeňujúcich návrhov; vylúčiť nepriame a nesystematické novelizácie zákonov.
 3. Znížiť odvodové zaťaženie a zjednodušiť odvodový systém; posilniť princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zjednodušiť a sprehľadniť výdavkovú stranu sociálneho systému s cieľom obmedziť jeho zneužívanie.
 4. Zvýšiť flexibilitu trhu práce podľa vzoru vyspelých európskych krajín s dlhodobo najnižšou mierou nezamestnanosti; zrušiť možnosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na spoločnosti, ktoré sa nezúčastňujú na kolektívnom vyjednávaní.
 5. Dôsledne bojovať proti korupcii; dodržiavať etické princípy a svojim konaním podporovať zlepšovanie morálky v spoločnosti; boj proti korupcii a klientelizmu posilniť úpravou legislatívy pre verejné obstarávanie a privatizáciou štátnych podnikov; zabezpečiť transparentnosť a verejnú kontrolu pri prideľovaní prostriedkov z fondov Európskej únie.
 6. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; zabezpečiť prepojenosť databáz úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu verejnej správy.
 7. Zlepšiť úroveň školského systému aplikovaním metód výučby používaných v krajinách, ktoré sú úspešné v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; vytvoriť podmienky na efektívnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľským sektorom.
 8. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; posilniť nezávislú kontrolu efektívnosti hospodárenia verejných inštitúcií; zrozumiteľne informovať verejnosť o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti finančnej kontroly samospráv.
 9. V politike a vo verejných  vystúpeniach zohľadňovať nezastupiteľnosť podnikateľského stavu v štruktúre hospodárstva, vo vytváraní pracovných miest a napĺňaní verejných rozpočtov; prisudzovať mu zodpovedajúcu váhu pri rozvoji ekonomiky a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov.
 10. Byť zodpovedným členom Európskej únie a dodržiavať stanovené pravidlá; podporovať a pridávať sa ku krajinám, ktoré v rámci EÚ požadujú rovnakú mieru dodržiavania pravidiel platných pre všetky členské štáty."

SPONZORI

Centire

Reklama

PARTNERI

AmCham Friedrich Ebert Stiftung

 

Komentár

Maroš Šefčovič (20.11.2015)

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je projekt o všetkých a pre všetkých

Energetická únia je vyjadrením strategického cieľa posilniť európsku energetickú politiku na kvalitatívne vyššiu úroveň. Preto hovoríme o "únii" a nielen o jednej z európskych politík.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235