Hlavná stránkaPodnikanie a prácaPodnikatelia zostavili zoznam želaní

Podnikatelia zostavili zoznam želaní

Autor: Kolektív autorov

(17.05.2010)

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami skoncipovali zoznam požiadaviek, ktoré majú viesť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.

Požiadavky podnikateľov sa zameriavajú na 10 kľúčových oblastí:

 1. Makroekonomická stabilita,
 2. Vymožiteľnosť práva a kvalita legislatívy,
 3. Sociálny systém a odvodové zaťaženie,
 4. Pracovný trh,
 5. Boj proti korupcii,
 6. Fungovanie úradov a inštitúcií,
 7. Systém vzdelávania,
 8. Transparentnosť verejných výdavkov,
 9. Postoj vlády k podnikateľom,
 10. Vzťah SR k inštitúciám EÚ.

"PAS je presvedčená, že napĺňanie bodov Wish List 2010 (Zoznam želaní 2010) prispeje k zlepšovaniu podmienok na podnikanie a intenzívnejšiemu hospodárskemu rastu v pokrízovom období, čo sa v konečnom dôsledku prejaví v rýchlejšom zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov SR."

Požiadavky podnikateľov na zlepšovanie podnikateľského prostredia:

 1. "Zodpovedne spravovať krajinu a zabezpečiť makroekonomickú stabilitu; obmedzovaním deficitov verejných financií smerovať k tvorbe rozpočtových prebytkov; nezvyšovať a neskrývať zadlženosť krajiny.
 2. Zvýšiť vymožiteľnosť práva a výrazne skrátiť dĺžku súdnych konaní; zvýšiť nároky na hodnotovú orientáciu sudcov; zabezpečiť stabilitu a jednoznačnosť právnych predpisov; zaviesť záväzný systém hodnotenia dopadov prijímanej legislatívy; umožniť pripomienkovanie poslaneckých pozmeňujúcich návrhov; vylúčiť nepriame a nesystematické novelizácie zákonov.
 3. Znížiť odvodové zaťaženie a zjednodušiť odvodový systém; posilniť princíp súkromného (komerčného) poistenia v rámci sociálneho systému; zjednodušiť a sprehľadniť výdavkovú stranu sociálneho systému s cieľom obmedziť jeho zneužívanie.
 4. Zvýšiť flexibilitu trhu práce podľa vzoru vyspelých európskych krajín s dlhodobo najnižšou mierou nezamestnanosti; zrušiť možnosti rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa na spoločnosti, ktoré sa nezúčastňujú na kolektívnom vyjednávaní.
 5. Dôsledne bojovať proti korupcii; dodržiavať etické princípy a svojim konaním podporovať zlepšovanie morálky v spoločnosti; boj proti korupcii a klientelizmu posilniť úpravou legislatívy pre verejné obstarávanie a privatizáciou štátnych podnikov; zabezpečiť transparentnosť a verejnú kontrolu pri prideľovaní prostriedkov z fondov Európskej únie.
 6. Zjednodušiť a elektronizovať komunikáciu s úradmi; skrátiť reakčné doby úradov; zabezpečiť prepojenosť databáz úradov; smerovať k pružnému, rýchlemu a efektívnemu výkonu verejnej správy.
 7. Zlepšiť úroveň školského systému aplikovaním metód výučby používaných v krajinách, ktoré sú úspešné v medzinárodných porovnaniach (vrátane učebníc a pomôcok); posilniť konkurenciu medzi vysokými školami na národnej a medzinárodnej úrovni; vytvoriť podmienky na efektívnu spoluprácu medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikateľským sektorom.
 8. Poskytovať verejnosti zrozumiteľné informácie o verejných výdavkoch a činnosti verejných inštitúcií; posilniť nezávislú kontrolu efektívnosti hospodárenia verejných inštitúcií; zrozumiteľne informovať verejnosť o efektívnosti použitia prostriedkov z fondov EÚ; rozšíriť kompetencie vlády SR v oblasti finančnej kontroly samospráv.
 9. V politike a vo verejných  vystúpeniach zohľadňovať nezastupiteľnosť podnikateľského stavu v štruktúre hospodárstva, vo vytváraní pracovných miest a napĺňaní verejných rozpočtov; prisudzovať mu zodpovedajúcu váhu pri rozvoji ekonomiky a zlepšovaní životnej úrovne obyvateľov.
 10. Byť zodpovedným členom Európskej únie a dodržiavať stanovené pravidlá; podporovať a pridávať sa ku krajinám, ktoré v rámci EÚ požadujú rovnakú mieru dodržiavania pravidiel platných pre všetky členské štáty."

Reklama

SPONZOR SEKCIE

Reklama

PARTNERI

EEN AmCham

Komentár

Stephane Arditi (15.12.2014)

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

Pozor! Byrokrati sú aj vo vašej kúpeľni!

V EÚ dokážeme prijať opatrenia, ktoré pomôžu nám všetkým. Ale nie ak budeme počúvať len senzácie chtivých kritikov, píše Stephane Arditi.

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235