Hlavná stránkaBudúcnosť EÚKonferencia o hodnotách v Európe

Konferencia o hodnotách v Európe

(28.03.2007)

28. marca 2007 sa pri príležitosti 50. výročia podpisu Rímskych zmlúv uskutočnila na Ministerstve zahraničných vecí SR konferencia „Polstoročie integrácie - polstoročie vytvárania spoločných hodnôt v Európe.“

Krátka správa

Diskusia o demokracii, kultúre a európskej integrácii pozostávala z dvoch panelov: „Výzva ďalšej integrácie“ a „Kultúra - nástroj ako komunikovať Európu občanom.“ So svojimi prezentáciami vystúpili: Róbert Kirnág (odbor vnútorných záležitostí a inštitúcií EÚ Ministerstva zahr. vecí SR), Anton Popovič (RaRa Musica, Slovensko Slovensko vstúpilo do EÚ v máji 2004. viac na www.EuropskaUnia.sk », János Simon (Univerzita v Miškolci, Maďarsko Maďarsko je jednou z nových členských krajín, do Európskej únie vstúpilo rovnako ako Slovensko v máji 2004.viac na www.EuropskaUnia.sk », Darina Malová (Katedra politológie FiF UK v Bratislave), Christiana Weidel (Platforma tretieho sektora, Rakúsko Neskorý vstup do EÚ bol výsledkom špecifického postavenia krajiny počas druhej svetovej vojny. Na základe dohody veľmocí, ktoré Rakúsko okupovali v rokoch 1945-55, bolo nezávislé Rakúsko vyhlásené za "trvalo neutrálne". viac na www.EuropskaUnia.sk » a Miklós Barabás (Dom Európy v Budapešti; člen poradnej inštitúcie Komisie ECOSOC).

Róbert Kirnák vo svojom bloku prezentoval stručný vývoj cesty k Berlínskej deklarácii, ktorá bola prijatá v nedeľu 25. marca 2007. Podľa jeho názoru, deklarácia má tri elementárne východiská: historické (badať podobnosť s Messinskou deklaráciou prijatou v roku 1955), neúspech ratifikačného procesu pôvodného návrhu Ústavnej zmluvy a v neposlednom rade aj „magický“ rok 2009, na ktorý sa text odvoláva. Rok 2009 by mal byť míľnikom integrácie v tom zmysle, že sa uskutočnia voľby do Európskeho parlamentu, zaháji sa debata o reforme rozpočtu Spoločenstva a bude vymenovaná nová Komisia, ktorá by mala byť podľa doteraz prijatých záväzkov už reformovaná.

Luxemburské predsedníctvo v júni 2005 konštatovalo, že berie výsledky referenda vo Francúzsku na vedomie, no aj napriek tomu je potrebné pokračovať v ratifikácii. O rok neskôr počas Rakúskeho predsedníctva, v júli 2006, bol prijatý princíp tzv. súbežného prístupu (angl. twin-track). Už v tomto období sa rozhodlo, že bude prijatý dokument pri príležitosti 50. výročia EÚ, ktorého text vypracuje Nemecké predsedníctvo. Prvé bilaterálne rokovania o texte Berlínskej deklarácie začali počas Fínskeho predsedníctva v druhej polovici roka 2006. Fínsko Fínsko vstúpilo do EÚ pomerne neskoro - počas studenej vojny mu jeho pozícia "medzi dvoma blokmi" neumožňovala aktívne vstupovať do integračného procesu vo vtedajšej západnej Európe. viac na www.EuropskaUnia.sk »odovzdalo výsledky rokovaní Nemecku, ktoré vytvorilo samotný text Deklarácie. Podľa Kirnáka tak badať jasnú postupnosť a logiku v prijímaní dokumentu.

Darina Malová analyzovala pre zmenu problém postavenia menšín. Jej hlavným argumentom bolo tvrdenie, že menšiny boli v starých členských krajinách mobilizované v dôsledku menšinovej politiky nových krajín a krajín uchádzajúcich sa o členstvo. EÚ ako taká nemá vo svojich zakladajúcich zmluvách vyriešenú menšinovú problematiku. Zmluva z Maastrichtu menšiny explicitne opomína. Toto obdobie sa podľa profesorky nieslo v znamení polemiky o koncepcii postavenia menšín. Inými slovami, šlo o boj „autonómia“ verzus „zdieľanie moci.“ Keďže táto dilema nebola vyriešená ani do roku 1995, rovnako Amsterdamská zmluva neobsahuje o menšinách žiadnu zmienku. Ako profesorka podotkla, z týchto dôvodov uplatňovala EÚ svoje požiadavky na Kandidátske krajiny Status kandidátskej krajiny udeľuje Európska rada na základe stanoviska Európskej komisie krajine po tom, čo podá oficiálnu žiadosť o členstvo v Európskej únii. Status kandidátskej krajiny však automaticky nevedie k získaniu členstva v Úniviac na www.EuropskaUnia.sk »v oblasti menšín cez orgány Rady Európy a OBSE.

Miklós Barabás vystúpil na tému „Dynamika ekonomickej a politickej integrácie z pohľadu občianskej spoločnosti.“ Zdôraznil, že kľúčovým faktorom je „ľudský element.“ V roku 2000 bola schválená Lisabonská stratégia V marci 2000 sa šéfovia štátov a vlád dohodli na ambicióznom cieli: urobiť z EÚ „do roku 2010 najkonkurencieschopnejšiu a najdynamickejšiu poznatkovo orientovanú ekonomiku sveta, schopnú trvalo udržateľného rastu s väčším množstvom pracovných miest a väčšou sociálnou kohéziou“.viac na www.EuropskaUnia.sk » Podľa Barabásovych slov je však napĺňanie jej cieľov nejasné a stagnuje. Ak nebude na cieľoch participovať „ľudský element,“ celá stratégia bude odsúdená stať sa len prázdnymi heslami. Občianstvo EÚ nemôže byť len formálnym pravidlom, ale samotní ľudia musia toto občianstvo pociťovať a reálne ho vnímať. Podľa jeho názoru, občania chcú byť aktívni a EÚ, ak chce napĺňať Lisabonskú stratégiu, musí im umožniť v oveľa väčšej miere participovať na chode a riadení Spoločenstva. Veľmi dôležitá je tiež spätná väzba inštitúcií občanom.

Ostatné bloky rozoberali problematiku hudby a umenia ako nástroja budovania integrácie, hodnoty integračného projektu ako takého a skúsenosti za uplynulých 50 rokov ako platformu pre ďalšie formovanie európskej identity.

Konferencia sa uskutočnila v rámci projektu „Our Europe, Our Debate, Our Contribution.“ Zorganizovala ju Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí SR.

Reklama

PARTNERI

Friedrich Ebert Stiftung sfpalogo ivologo FiF UK

 

Kalendár

22.11.2015 - 24.11.2015 Central European Energy Conference 2015

16.11.2015 - 19.11.2015 How Europe Works: A First-Hand Introduction on EU Institutions

28.10.2015 - 29.10.2015 Politický seminár pre mladých

20.10.2015 - 22.10.2015 ICT 2015 Innovate, Connect, Transform

20.10.2015 - 21.10.2015 Ocean Energy Europe 2015

19.10.2015 - 19.10.2015 ECFIN Annual Tax Workshop

19.10.2015 - 19.10.2015 Digitálna gramotnosť a trh práce

13.10.2015 - 16.10.2015 Smart City 360° Summit

15.10.2015 - 15.10.2015 Medzinárodná konferencia Rozvoj a demokracia

14.10.2015 - 14.10.2015 Rozvojový deň 2015

08.10.2015 - 09.10.2015 ENVIROMANAGEMENT 2015

07.10.2015 - 09.10.2015 CIVITAS Forum 2015

05.10.2015 - 08.10.2015 How Europe Works: A First-Hand Introduction on EU Institutions

05.10.2015 - 06.10.2015 Podnikateľské fórum „2nd India – Central Europe Business Forum“

05.10.2015 - 05.10.2015 Slovenské bezpečnostné fórum 2015

25.09.2015 - 25.09.2015 Európska Noc Výskumníkov 2015

24.09.2015 - 25.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku a zdravie

22.09.2015 - 22.09.2015 Ako udržateľne zvýšiť zamestnanosť

18.09.2015 - 18.09.2015 Rada pre životné prostredie

14.09.2015 - 15.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov poľnohospodárstva

13.09.2015 - 15.09.2015 Athens Democracy Forum

14.09.2015 - 14.09.2015 Rada pre všeobecné záležitosti

11.09.2015 - 12.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov pre hospodárske a finančné záležitosti

11.09.2015 - 11.09.2015 Euroskupina

07.09.2015 - 10.09.2015 Plenárne zasadnutie Európskeho parlamentu

10.09.2015 - 10.09.2015 Konferencia s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom

08.09.2015 - 10.09.2015 HR Week: How to Recruit and Retain the Best Talent

08.09.2015 - 09.09.2015 DOX IN VITRO 2015

02.09.2015 - 05.09.2015 The International Security Forum Prague 2015

04.09.2015 - 05.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov zahraničných vecí - Gymnich

02.09.2015 - 03.09.2015 Neformálne zasadnutie ministrov obrany

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235