Hlavná stránkaAktuálne výzvy

Aktuálne výzvy

Slovensko čerpá prostriedky z EÚ od čias prijatia ako asociovanej krajiny k Európskym spoločenstvám a kandidátskej krajiny. Od roku 2004 ako členskej krajine sa tieto možnosti značne rozšírili.

  • Predvstupové obdobie do roku 2004: prostriedky z tzv. predvstupových fondov a programov: CREDO, PHARE, PHARE CBC, ISPA, SAPARD, TEMPUS. V tom čase sa Slovensko zúčastňovalo už na komunitárnych vzdelávacích programoch, akými bol SOCRATES, LEONARDO a pod.
  • Skrátené programové obdobie 2004-2006: vstupom SR do EÚ bolo Slovensko oprávnené žiadať podľa jednotlivých cieľov (cieľ 1, 2, 3) podporné prostriedky zo 4 štrukturálnych fondov (ESF, ERDF, EAGGF, EFI) a z Kohézneho fondu v skrátenom programovom období 2004-2006. Ako riadny člen sme mali prístup i k ďalším komunitárnym programom a inicitívam: Mládež, MEDIA, SOCRATES, LEONARDO, MARCO POLO a pod.
  • Programové obdobie 2007-2013: od 1. januára 2007 začalo v EÚ nové sedemročné rozpočtové a programové obdobie. Počas neho Slovensko bude napríklad len prostredníctvom štrukturálnych fondov (ESF, ERDF) a Kohézneho fondu čerpať približne 400 mld. korún, ďalších približne 90 mld. korún bude z Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EAFRD/EPFRV). Pomoc EÚ bude smerovať k nám i prostredníctvom komunitárnych programov, priamych platieb a pomoci, ako aj grantov riadených priamo Bruselom.

Sekcia prináša prehľad aktuálnych výziev na podávanie žiadostí pre podporu zo zdrojov Európskej únie - eurofondov a komunitárnych programov. Podľa možností si všíma aj národné a vládne granty zamerané na podporu regiónov a ich rozvoja.

Pri každej výzve je uverejnený dátum jej zverejnenia, dátum pre posledný možný termín podania kompletne vypracovaných projektov nájdete v texte článku.

Reklama

Zaujímajú ma výzvy z oblasti:

Energetika (29.11.2015 - Deadline: 22.8.2013)

Zvyšovanie energetickej efektívnosti

Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike

Zvýšte energetickú efektívnosť a podiel spotreby obnoviteľných zdrojov energie v priemysle a v službách na to nadväzujúcich.

Veda a inovácie (29.11.2015 - Deadline: 24.5.2013)

Zavádzanie inovatívnych technológií

Podpora zavádzania inovatívnych a vyspelých technológií v priemysle a službách

Využite možnosť získať finančné prostriedky na nákup inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení z Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.

Vzdelávanie (29.11.2015 - Deadline: Priebežne )

Program celoživotného vzdelávania

Výzvy na predloženie návrhov 2013 v rámci programu celoživotného vzdelávania 2011 – 2013

Program sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania a prípravy.

Vzdelávanie (29.11.2015 - Deadline: 29.10.2012)

"Aktívne starnutie a zvyšovanie kvality života seniorov"

Aktívne starnutie prostredníctvom rozširovania vedomostí a zručností zvyšujúcich kvalitu života seniorov (OPV-2012/2.1/03-SORO)

Zavádzanie nových foriem a inovácii do vzdelávania seniorov. Tvorba vzdelávacích programov pre seniorov. Tvorba programov pre zvyšovania kvalifikácie lektorov pôsobiacich vo vzdelávaní seniorov.

Vzdelávanie (29.11.2015 - Deadline: 28.09.2012)

"Podpora kvality vysokých škôl"

Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl (OPV-2012/1.2/04-SORO)

Podpora rozvoja vysokých škôl. Zvýšenie adaptability vysokých škôl. Rozvoj ľudských zdrojov vo výskume a vývoji. Prepojenie medzi teóriou a praxou.

Ekonomika a euro (29.11.2015 - Deadline: 15.10.2012)

"Hospodárska konvergencia a podpora rastu v členských štátoch EÚ strednej a východnej Európy"

ECFIN Workshop: Hospodárska konvergencia a podpora rastu v členských štátoch EÚ strednej a východnej Európy (ECFIN 2012 014/E)

Identifikácia problémov, nedostatkov, a lepšie pochopenie faktorov a možností na financovanie konvergencie v strednej a východnej Európe.

Energetika (29.11.2015 - Deadline: 25.6.2012)

"Zvyšovanie energetickej efektívnosti, zavádzanie technológií v energetike priamou formou pomoci"

KaHR Zvyšovanie energetickej efektívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie progresívnych technológií v energetike priamou formou pomoci (KaHR - 21SP-1202)

Pomoc zvýšeniu energetickej efektívnosti primárnych energetických zdrojov, zvýšenie podielu spotreby OZE, úspory a efektívne využívanie energie v priemysle a v službách.

Životné prostredie (29.11.2015 - Deadline: 26.9.2012)

Life +

Life+ Finančný nástroj pre životné prostredie (2012/C 74/08)

Chrániť, zachovávať, obnovovať, monitorovať a uľahčovať fungovanie prírodných systémov, prirodzených biotopov, divokorastúcej flóry a fauny. Šíriť informácie a zvyšovať povedomie o otázkach životného prostredia.

Podnikanie a práca (29.11.2015 - Deadline: 24. 5. 2012)

Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách

KaHR 1.1.3 Podpora účasti slovenských výrobcov na veľtrhoch, výstavách, obchodných misiách (KaHR–113DM–1201)

Rozvoj medzinárodnej spolupráce, zapojenie podnikov Slovenskej republiky do medzinárodnej deľby práce, zlepšenie konkurencieschopnosti, prezentačných aktivít podnikov a informovanosti o zahraničných trhoch.

Regionálny rozvoj (29.11.2015 - Deadline: 28.9.2012)

Infraštruktúra sociálnych služieb

ROP 2.1 Infraštruktúra sociálnych služieb, sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (ROP-2.1b-2012/01)

Budovanie , rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie komunitných centier ako zariadení občianskej infraštruktúry zameraných na posilňovanie sociálnej inklúzie

OBSAHOVÝ PARTNER

Reklama

Komentár

Miron Lakomy (26.11.2015)

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Aké sú možnosti boja proti kybernetickému džihádizmu?

Základom je, aby sa štáty NATO a EÚ vyhli zdanlivo jednoduchému riešeniu v podobe zvýšenej kontroly internetovej komunikácie alebo cenzúry internetu.

Sieť EurActiv

prev

© 2003-2015 I-Europa, s.r.o. Obsah tejto stránky je autorským dielom. Akékoľvek porušenie autorských práv zakladá občianskoprávnu a trestnoprávnu zodpovednosť protiprávne konajúcej osoby. Viac informácií je možné nájsť v sekcii Ochrana autorského práva. ISSN 1337-0235